Uitbetaling

De steun wordt intuitu personae toegekend en mag dus niet worden overgedragen aan een andere begunstigde zonder schriftelijke instemming van het agentschap.

De steun wordt in drie schijven uitbetaald volgens het schema hieronder. Die schijven kunnen ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot steuntoekenning worden uitbetaald, op voorwaarde dat u de schijf bij het agentschap hebt aangevraagd en alle relevante informatie hebt bezorgd. U moet die aanvraag indienen per post of via mail aan de dossierbeheerder, van wie u de naam kunt vinden in de beslissing tot steuntoekenning.

Alle aanvragen van schijven moeten worden ingediend binnen 12 maanden na het einde van de uitgavenperiode.

Een eerste schijf van 40% wordt uitbetaald als u aantoont dat minstens 80% van de totale financiering én minstens 50% van het bedrag aan Belgische federale Tax Shelter definitief verworven zijn. Daarbij moet u minstens de volgende documenten toevoegen:

 • het geüpdatete gedetailleerde financieringsplan dat de actuele stand van zaken weerspiegelt;
 • alle bijbehorende ondertekende contracten en overeenkomsten;
 • het wijzigingsformulier (indien er wijzigingen zijn (zie ‘Verplichte rapportage’);
 • het coproductiecontract.
Let op! Geldige bewijsstukken van definitief verworven financiering zijn door alle partijen ondertekende en gedateerde contracten of uitvoeringsovereenkomsten met vermelding van het project. Intentiebrieven kunnen dus niet dienen als bewijsstuk van definitief verworven financiering (zie ook ‘Aanvraagprocedure’).


Een tweede schijf van 30% wordt uitbetaald als u aantoont dat de productie lopende is. Dat kan met een call sheet met programma en werkplan van de eerste draaidag (voor fictie en documentaire) of een verslag van de eerste animatiedag (voor animatie).

Een derde schijf van 30% wordt uitbetaald als de uitgaven die in aanmerking komen voor steun volledig betaald zijn. Daarbij moet u minstens de volgende documenten toegevoegen (zie ook ‘Controle’):

 • de finale projectbegroting die de definitieve stand van zaken weerspiegelt en rekening houdt met eventueel verworpen bedragen;
 • de overeenkomsten die eventuele overige financiering aantonen;
 • het accountantsverslag waarin ook wordt vermeld of alle creditnota’s in mindering zijn gebracht;
 • het wijzigingsformulier (als dat van toepassing is) (zie ‘Verplichte rapportage’);
 • de leverancierslijst met minstens alle facturen die in aanmerking komen voor Screen Flanders.

Bovendien moet het agentschap vastgesteld hebben dat:

 • aan alle voorwaarden van het besluit Screen Flanders, het ministerieel besluit Screen Flanders, het oproep-MB en de beslissing tot steuntoekenning is voldaan;
 • eventuele wijzigingen gemeld, verantwoord en aanvaard zijn (zie ‘Verplichte rapportage’);
 • alle deliverables aan het VAF aangeleverd zijn (zie ‘Verplichte rapportage’);
 • het definitieve, correct opgemaakte en door de hoofdproducent ondertekende recoupmentschema is aangeleverd.