Wie kan steun aanvragen?

Om een steunaanvraag te kunnen indienen, moeten een aantal voorwaarden nageleefd zijn, zowel op het niveau van de aanvrager als van het project waarvoor steun wordt aangevraagd. Ook de uitgaven moeten aan bepaalde criteria voldoen om in aanmerking te komen.

De steunaanvrager moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de steunaanvrager is een onderneming als vermeld in artikel 3,1° van het decreet van 16 maart 2012;

De ‘onderneming’ is iedere entiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent. Dat wil zeggen dat het gaat om natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm van privaat recht en buitenlandse ondernemingen met een gelijkaardig statuut.

  • de steunaanvrager is een audiovisueel productiehuis;
  • de steunaanvrager heeft een operationele exploitatiezetel met aantoonbare en continue activiteit in België;
  • de steunaanvrager is een onafhankelijke producent;

Een ‘onafhankelijke producent’ is een producent waarvan de rechtspersoonlijkheid onderscheiden is van die van een omroeporganisatie, die rechtstreeks noch onrechtstreeks over meer dan 15% van het kapitaal van een Vlaamse omroeporganisatie beschikt en waarvan het kapitaal voor niet meer dan 15% in handen is van een vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 15% van het kapitaal van een Vlaamse omroeporganisatie bezit.
Voor meer informatie: zie het decreet van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en televisie.

  • er is geen dominerende invloed van een administratieve overheid op het beleid van de steunaanvrager;

Er is sprake van een vermoeden van dominerende invloed als de steunaanvrager rechtstreeks of onrechtstreeks voor 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten in handen is van de administratieve overheid. Dat vermoeden kan weerlegd worden door de aanvrager als hij kan aantonen dat er in werkelijkheid geen sprake is van een dominerende invloed. De minister beslist daarover.

  • de steunaanvrager is geen onderneming in moeilijkheden en heeft geen procedure lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd;

Volgens de Europese regels mag er geen steun toegekend worden aan een onderneming die zich op het moment van de steuntoekenning volgens bepaalde theoretische parameters in moeilijkheden bevindt. Op de website van het agentschap (www.vlaio.be) vindt u alle informatie terug en kunt u met behulp van de rekenmodule de parameters zelf berekenen.

We raden aan om die parameters regelmatig en ook voor het lopende boekjaar in de gaten te houden zodat op basis daarvan geen steun geweigerd hoeft te worden. Want zelfs al is uw productiehuis naar uw gevoel niet in moeilijkheden, kan dat toch zo zijn volgens de parameters.

Zolang u een terugvordering niet hebt voldaan, kan een nieuwe steunaanvraag niet ontvankelijk worden verklaard.

  • de steunaanvrager heeft geen ingebrekestellingen of juridische procedures lopen die de realisatie van het project in de weg kunnen staan.