De kern van een Screen Flanders-steunaanvraag is het aanvraagformulier en de projectbegroting die hieronder als download beschikbaar zijn. Beide formulieren moeten nauwkeurig, volledig en in het Nederlands worden ingevuld en moeten een volledig beeld geven van het project. Als een bepaalde vraag niet kan worden ingevuld, gelieve dan duidelijk te verantwoorden waarom. In de rechterkantlijn en in het tabblad ‘Toelichtingen’ kan je nuttige informatie vinden.

Gelieve in de Excel-documenten geen bijkomende tabbladen te gebruiken of andere manipulaties te doen.

Lees de Screen Flanders-handleiding aandachtig alvorens een steunaanvraag in te dienen. Ze bevat belangrijke informatie met betrekking tot de aanvraagprocedure, ontvankelijkheidscontrole, het recoupmentpercentage, de verplichte rapporteringen, de inspectie en uitbetalingen.

Screen Flanders Handleiding versie 2023 (NL)
Aanvraagformulier Screen Flanders 2023 (NL)
Projectbegroting Screen Flanders 2023 (NL)
Wijzigingsformulier Screen Flanders 2023 (NL)

Let op! De aanvraag en de projectbegroting gaan over de gehele (co)productie en dus niet alleen over het Vlaamse, Belgische of in aanmerking komende deel.

De projectbegroting omvat het productiebudget. Promotiekosten zoals, maar niet beperkt tot Prints & Advertising (P&A), moeten dus zowel aan de financierings- als aan de uitgavenkant uit de projectbegroting worden gehaald.

Verplichte bijlagen

Om een volledig beeld van het project te geven, moet je naast het aanvraagformulier een aantal bijlagen bijvoegen. Ze zijn opgelijst in de laatste vraag van het aanvraagformulier, tevens een handige checklist, en maken integraal deel uit van het dossier. Of de bijlage verplicht dan wel optioneel is, kan je ook duidelijk in het aanvraagformulier terugvinden. De bijlagen moeten op dezelfde manier genummerd worden. Templates voor de verplichte bijlagen 1 (Verklaring op erewoord), 13 (OIM-controle), 15 (steun van Wallimage of Screen Brussels) en 16 (recoupmentverklaring) zijn hieronder als download beschikbaar.

Verklaring op erewoord (NL)
Bijlage 13 Toelichting bij OIM Controle (NL)
Bijlage 13 Overzicht ondernemingsgrootte (NL)
Bijlage 13 Template groepsstructuur (NL)
Bijlage 15 Wallimage en Screen Brussels (NL)
Recoupmentverklaring bij aanvraag (NL)
Recoupment statement (EN)

Checklist

Maak gebruik van onderstaande checklist om te toetsen of jouw aanvraag volledig en ontvankelijk is.

 • Is voldaan aan alle voorwaarden voor de steunaanvrager?
 • Is voldaan aan alle voorwaarden voor het project?
 • Zijn de aanvraag en de projectbegroting opgemaakt in het Excel-sjabloon?
 • Zijn het aanvraagformulier en de projectbegroting volledig en correct ingevuld?
 • Voldoen alle financieringsdocumenten die als beschikbaar worden meegeteld (of ten minste voor 50% van het totaalbudget) aan de voorwaarden voor bevestigde financiering?
 • Zijn alle verplicht toe te voegen contracten en overeenkomsten (inclusief hun bijlagen) ondertekend?
 • Is de verklaring op erewoord door een gemachtigde van de steunaanvrager ondertekend?
 • Zijn alle verplichte bijlagen toegevoegd?
 • Is de aanvraag tijdig ingediend?

Aanvraag indienen

Steun aanvragen bij Screen Flanders kan enkel binnen het kader van een oproep. Het aanvraagdossier moet worden ingediend tussen de dag dat een bepaalde oproep wordt opengezet en de dag van de deadline van die oproep, om 12u.
Na de indieningsdatum worden geen documenten meer aangenomen en kan je geen wijzigingen meer aanbrengen in het aanvraagdossier.

Vanaf 2023 verloopt de indiening van een Screen Flanders-aanvraag volledig digitaal. Je moet de diverse elementen van het aanvraagdossier (aanvraagformulier, projectbegroting en alle verplichte bijlagen) via een zipbestand uploaden via onderstaande link.
Let erop dat jouw aanvraag volledig is en dat alle bijlagen zijn toegevoegd. Indien jouw aanvraag onvolledig is, kan dit reden zijn om deze niet ontvankelijk te verklaren.

Als het audiovisuele werk waarvoor je een steunaanvraag indient, gebaseerd is op een ander bestaand werk of IP, heb je twee opties:

 • Je uploadt een digitale kopie van het originele werk samen met het dossier
 • Vóór het verstrijken van de deadline plan je een afspraak in voor het binnenbrengen van een fysieke kopie. De documenten dienen binnengebracht te worden op volgend adres:
logo VLAIO

VLAIO - Screen Flanders

Adres

Ellipsgebouw verdieping 19, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel

Wettelijk kader

Op Europees niveau

Groepsvrijstellingsverordening:

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard

Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (gecoördineerde versie)

Op Vlaams niveau

Kaderdecreet:

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid


BVR:

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders)

Let op! Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 is enkel van toepassing op aanvragen die tot en met de derde oproep van 2017 werden ingediend.


Ministerieel Besluit Screen Flanders:

Ministerieel besluit van 23 februari 2018 houdende uitvoering en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders)

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3, 4 en 12 en de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 februari 2018 houdende uitvoering en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders - coronamaatregelen)

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3, 4 en 12 en de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 februari 2018 houdende uitvoering en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders - 25/01/2023)

Oproep MB oproepen 2023:
Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2023

Oproep MB oproepen 2022:
Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2022

Oproep MB oproepen 2021:

Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2021

Oproep MB oproepen 2020:

Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2020

Oproep MB oproepen 2019:

Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de twee eerste oproepen in 2019

Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de derde oproep in 2019

Oproep MB oproepen 2018:

Ministerieel besluit van 23 februari 2018 houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2018

Het wettelijk kader van toepassing op indieningen voor 2018 kan op aanvraag worden bekomen.

Vragen? Contacteer ons!
Katrien Maes
Head of Production
Screen Flanders
+32 2 226 06 38 kmaes@vaf.be