Vanaf 2024 verloopt het indienen van een Screen Flanders steunaanvraag volledig digitaal.

Inloggen voor de digitale aanvraag gebeurt via het Vlaams Toegangsbeheer en kan op verschillende manieren (itsme, eID met kaartlezer, beveiligingscode vis SMS, …). Opgelet enkel de wettelijke vertegenwoordigers van het productiehuis kunnen hierop inloggen. Zij kunnen hierbij wel rechten toekennen aan een medewerker om een steunaanvraag in naam van de onderneming in te dienen. Wanneer deze medewerker de onderneming verlaat, dienen deze rechten in het Toegangsbeheer te worden herroepen. Meer informatie over dit rechtenbeheer kan je raadplegen via de website van het Vlaams Toegangsbeheer.

Neem alvorens jouw aanvraag op te starten onze gebruikershandleiding door. Deze geeft je scherm per scherm weer welke informatie je dient in te vullen of welke documenten je moet opladen. Zo kan je jouw aanvraag zo optimaal mogelijk voorbereiden. Bij de online applicatie zal je naast het invoeren van het rekeningnummer van de aanvragende onderneming hierbij ook een bankattest moeten uploaden. Vraag dit tijdig aan bij jouw bank.

Dossiers die via het digitaal aanvraagplatform werden ingediend zullen ook via deze weg verder kunnen worden opgevolgd.

Gebruikershandleiding online aanvraag Screen Flanders 2024 (NL)
Screen Flanders Handleiding versie 2024 (NL)

Verplichte bijlagen

De aanvraag is opgebouwd volgende stappen:  

 • Onderneming 
 • Contact 
 • Vereisten 
 • Audiovisueel werk 
 • Culturele toets 
 • Financiering 
 • Inkomsten 
 • Bijlagen 
 • Verklaring op erewoord 

Invulbare standaardsjablonen voor de verplicht op te laden bijlage 1 (extra info bij aanvraag), bijlage 3 (projectbegroting), bijlagen 13 (OIM-controle) en bijlage 16 (recoupmentverklaring) zijn hieronder als download beschikbaar.

Als het audiovisuele werk waarvoor je een steunaanvraag indient, gebaseerd is op een ander bestaand werk of IP, heb je twee opties:

 • Je uploadt een digitale kopie van het originele werk als digitale bijlage
 • Vóór het verstrijken van de deadline plan je een afspraak in voor het binnenbrengen van een fysieke kopie. De documenten dienen binnengebracht te worden op onderstaand adres:
logo VLAIO

VLAIO - Screen Flanders

Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331, 1210 Brussel
Bijlage 1 bij digitale aanvraag Screen Flanders (NL)
Projectbegroting Screen Flanders 2024 (NL)
Bijlage 13 Toelichting bij OIM 2024 (NL)
Bijlage 13a Template groepsstructuur (NL)
Bijlage 13c Rekenmodule ondernemingsgrootte en OIM 2024 (NL)
Recoupmentverklaring bij aanvraag (NL)
Recoupment statement (EN)

Let op! De aanvraag en de projectbegroting gaan over de gehele (co)productie en dus niet alleen over het Vlaamse, Belgische of in aanmerking komende deel.

De projectbegroting omvat het productiebudget. Promotiekosten zoals, maar niet beperkt tot Prints & Advertising (P&A), moeten dus zowel aan de financierings- als aan de uitgavenkant uit de projectbegroting worden gehaald.

Checklist

Maak gebruik van onderstaande checklist om te toetsen of jouw aanvraag volledig en ontvankelijk is.

 • Is de projectbegroting opgemaakt in het Excel-sjabloon?
 • Voldoen alle financieringsdocumenten die als beschikbaar worden meegeteld (of ten minste voor 50% van het totaalbudget) aan de voorwaarden voor bevestigde financiering?
 • Zijn alle verplicht toe te voegen contracten en overeenkomsten (inclusief hun bijlagen) ondertekend?
 • Zijn alle verplichte bijlagen toegevoegd?

Deadlines

Steun aanvragen bij Screen Flanders kan enkel binnen het kader van een oproep. Het aanvraagdossier moet worden ingediend tussen de dag dat een bepaalde oproep wordt opengezet en de dag van de deadline van die oproep, om 12u.
Na de indieningsdatum kan je geen wijzigingen meer aanbrengen in het online aanvraagdossier.

Schijven aanvragen

Voor dossiers goedgekeurd sinds oproep 1 van 2024, dien je de uitbetaling van de diverse schijven van de Screen Flanders steun aan te vragen via de online applicatie. De verschillende stappen die je hierbij moet doorlopen kan je terugvinden in onderstaande gebruikershandleiding.

Communicatie

Communicatie over de ontvankelijkheid van een ingediend dossier verloopt via e-mail vanuit screenflanders@vlaanderen.be. Voeg dit e-mailadres als veilige afzender toe aan jouw contacten om een goede ontvangst te garanderen. Wij raden ook aan jouw spambox regelmatig te controleren.

De Screen Flanders beslissingsbrieven zullen beschikbaar zijn in de e-box van de onderneming die de steunaanvraag indiende. De contactpersoon binnen de aanvraag wordt hiervan eveneens via e-mail op de hoogte gebracht.

Wettelijk kader

Op Europees niveau

Groepsvrijstellingsverordening:

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard

Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (gecoördineerde versie)

Op Vlaams niveau

Kaderdecreet:

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid


BVR:

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders)

Let op! Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 is enkel van toepassing op aanvragen die tot en met de derde oproep van 2017 werden ingediend.


Ministerieel Besluit Screen Flanders:

Ministerieel besluit van 23 februari 2018 houdende uitvoering en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders)

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3, 4 en 12 en de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 februari 2018 houdende uitvoering en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders - coronamaatregelen)

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3, 4 en 12 en de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 februari 2018 houdende uitvoering en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders - 25/01/2023)

Oproep MB oproepen 2024:
Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2024

Oproep MB oproepen 2023:
Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2023

Oproep MB oproepen 2022:
Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2022

Oproep MB oproepen 2021:

Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2021

Oproep MB oproepen 2020:

Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2020

Oproep MB oproepen 2019:

Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de twee eerste oproepen in 2019

Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de derde oproep in 2019

Oproep MB oproepen 2018:

Ministerieel besluit van 23 februari 2018 houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen (aangehaald als het besluit Screen Flanders), wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2018

Het wettelijk kader van toepassing op indieningen voor 2018 kan op aanvraag worden bekomen.

Vragen? Contacteer ons!
Katrien Maes
Coördinator / Coordinator
Screen Flanders
+32 2 226 06 38 kmaes@vaf.be