Disclaimer

Deze algemene voorwaarden (hieronder genoemd ‘disclaimer’) zijn van toepassing op de website achter volgende domeinnamen: www.screenflanders.com en www.screenflanders.be.

Deze website werd gemaakt en gepubliceerd, en wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), onder het gezag van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), een initiatief van de Vlaamse Regering, de Minister van Economie en de Minister van Cultuur.

De gegevens op deze website zijn enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. Door het gebruik van deze website stemt u in met de uitsluiting en de beperking van aansprakelijkheid, zoals hieronder omschreven. Bent u niet akkoord met een element in deze disclaimer, gelieve het gebruik van deze website dan onmiddellijk te staken.

Deze disclaimer is ook van toepassing op alle andere vormen van communicatie die worden gepubliceerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) binnen het kader van Screen Flanders.

TOEGANG

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) doet haar uiterste best om de ononderbroken toegang tot deze website te verzekeren. Door de aard van het internet kan dat echter niet gegarandeerd worden.

Toegang tot de website kan soms ook tijdelijk opgeschort of beperkt worden omwille van herstellingen, onderhoud of de integratie van nieuwe functies en diensten. Alles wordt in het werk gesteld om de frequentie en de duur van zulke pauzes of beperkingen te beperken.

AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle inhoud op deze website – zoals tekst, grafische afbeeldingen, foto's, audio-/videoclips en downloads – zijn beschermd door copyrightwetten en worden op deze website gebruikt met toestemming van hun respectieve rechtenhouders en/of hun wettelijke vertegenwoordigers. De copyright-eigenaar blijft te allen tijde in het bezit van de materialen op deze site.

Geen enkel deel van deze website mag worden verspreid of gekopieerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de respectieve rechthebbenden.

Materialen op deze website die expliciet aangeduid zijn als downloadbaar mogen enkel worden gereproduceerd indien gebruikt voor de doeleinden waarnaar ze verwijzen. Verder mag noch deze website noch een deel ervan worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de respectieve rechthebbenden.

U mag niet framen of framing-technieken gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-lay-out, of vorm) van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) op deze website te omsluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag niet systematisch delen uit deze website halen en/of hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), tenzij anders vermeld. U mag ook geen eigen database opstellen en/of publiceren met daarin substantiële delen van deze website.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) respecteert de intellectuele eigendom van anderen. Bent u in de overtuiging dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website juist is, wordt de website gepresenteerd op een ‘as is’-basis en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website.

Hoewel de inhoud van deze site te goeder trouw wordt verstrekt, garanderen wij niet dat de gegevens werden geactualiseerd, dat de inhoud op deze site waar en niet misleidend is, of dat deze site altijd beschikbaar zal zijn voor gebruik.

Wij garanderen niet dat de servers die deze website beschikbaar stellen, vrij zijn van fouten, virus- of bugvrij zijn. U aanvaardt dat het uw verantwoordelijkheid is om voldoende maatregelen te treffen om u tegen dergelijke bedreigingen te beschermen. Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) raadt aan om alle bestanden voor het downloaden te scannen.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke of indirecte schade, gevolgschade of speciale schade van welke aard dan ook, of welke schade dan ook, met inbegrip van en zonder beperking, de schade als gevolg van verlies van winst, contracten, goodwill, gegevens, informatie, inkomen, vooropgestelde besparingen of zakelijke relaties - al dan niet op de hoogte van de mogelijkheid van dergelijke schade - die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van deze website of enige hieraan gelinkte websites.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website bevat hyperlinks naar andere (derde) websites die niet onder controle staan van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Deze links zijn bedoeld voor het gemak van de gebruikers.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is niet in staat om enige garantie te bieden met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van dergelijke sites, of met betrekking tot de betrouwbaarheid, kwaliteit of effectiviteit van producten die ter beschikking worden gesteld via externe websites.

Het opnemen van een van deze links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een goedkeuring van de uitgedrukte standpunten, noch van de informatie of producten die door dergelijke websites worden bewaard of ter beschikking gesteld.

LASTER

Standpunten of meningen op deze website reflecteren niet noodzakelijk de opinie van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Als u van mening bent dat inhoud op deze website een lasterlijke verklaring bevat, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

GEBRUIKERSGEDRAG

Deze website mag in geen geval worden gebruikt op een manier die mogelijk tot gevolg kan hebben dat de website of de toegang daartoe wordt onderbroken, beschadigd of op een of andere wijze wordt aangetast.

Gebruikers moeten begrijpen dat zij, en niet het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), volledig verantwoordelijk zijn voor alle elektronische communicatie en inhoud die verzonden wordt vanaf hun computers aan het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Zij mogen de website dan ook enkel gebruiken voor wettige doeleinden.

Gebruikers mogen deze website niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

  • om materiaal te verzenden, gebruiken of hergebruiken dat illegaal is, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend, of dat in strijd is met het auteursrecht, het handelsmerk, vertrouwen, de privacy of enig ander recht; of op andere wijze nadelig is voor derden; of betwistbaar; of materiaal dat bestaat uit software-virussen, politieke campagnevoering, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige 'spam', of een van deze zaken bevat;
  • voor frauduleuze doeleinden, of voor doeleinden verbonden aan een strafbaar feit of aan andere onwettige activiteiten;
  • om ergernis, ongemak of onnodige angst te veroorzaken.

Deze opsomming is niet limitatief.

Privacy Policy

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) of servers van een derde partij. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De mailcorrespondentie wordt opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze online diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De informatie die door middel van cookies verzameld wordt is anoniem en kan niet gekoppeld worden aan andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

AARD VAN DE GEGEVENS

Binnen het kader van de Screen Flanders steunmaatregel verzamelen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) allerhande informatie in verband met ontvangen steunaanvragen of in functie van de audiovisuele sector. Het gaat over contactgegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Van vennootschappen houden we publiek beschikbare gegevens bij zoals het KBO-nummer, vestigingsadres, oprichtingsjaar en contactgegevens. Deze gegevens kunnen gecombineerd worden met informatie uit aanvraagdossiers. Financiële gegevens worden bewaard op het niveau van de aanvraag en zullen enkel gekoppeld worden met persoonsgegevens in functie van het uitvoeren van een betaling.

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Steunverlening

Het verlenen van steun aan actoren binnen de audiovisuele sector is één van de kernopdrachten van Screen Flanders. Alle informatie die ons bereikt in het kader hiervan, zal gebruikt worden om aan deze doelstelling te voorzien. Wanneer de aanvragen beoordeeld worden door externe experts of bestuursleden, krijgen zij toegang tot de beschikbare informatie die hun opdracht mogelijk moet maken.

Publicatie op de website:

Wanneer een ingediende steunaanvraag positief beoordeeld wordt, zal deze aan de hand van enkele criteria gecommuniceerd worden op onze website. De publicatie kan gecommuniceerd worden via één van de communicatiekanalen van Screen Flanders. Deze publicatie is steeds zonder vermelding van contactgegevens maar specificeert wel de voornaamste betrokkenen van een steuntoekenning met naam en toenaam.

Rapportering aan derden

De gegevens die werden ingediend via één van onze diensten, kunnen gebruikt worden in het kader van de rapporteringsverplichtingen, o.a. publicatie van het jaarverslag, waaraan het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) onderworpen is. Er wordt geval per geval bekeken welke informatie strikt noodzakelijk is om aan de rapporteringsverplichting te voldoen. Contactgegevens maken hier geen onderdeel van uit.

Onderzoek en kennisuitwisseling

Een van de doelstellingen van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is het versterken van de audiovisuele, en bij uitbreiding culturele, sector door middel van onderzoek en kennisuitwisseling. De gegevens die worden verzameld via een van onze diensten, kunnen aangewend worden met het oog op deze doelstelling en dit op anonieme basis. Het Vlaams Audiovisueel Fonds zal deze informatie steeds beperken tot het strikt noodzakelijke. Contactgegevens maken hier geen onderdeel van uit.

DERDEN

Informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij om aan de gedefinieerde doeleinden te voldoen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Onder derden verstaan wij iedereen die niet in loondienst is van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) of geen deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van het VAF.

BEWAARBELEID

Alle informatie met betrekking tot een steunaanvraag wordt onbeperkt in de tijd bijgehouden. Dit geldt voor alle aanvragen vanaf de intentie om een aanvraag op te starten. E-mailcorrespondentie wordt 50 jaar bijgehouden.

Beveiliging

Beveiliging van gevoelige informatie gebeurt door middel van encryptie.

Opslag

Het bewaren van privacygevoelige informatie gebeurt op 2 locaties:

Microsoft datacenters in Europa (EU)

VAF-datacenter in België

Alle verbindingen en overdrachten van informatie van en naar deze locaties wordt beveiligd door middel van encryptie die voldoet aan de industriestandaarden. Het maken van de verbinding van en naar de Microsoft datacenters gebeurt steeds door middel van Multi-Factor-Authenticatie.

Dataverlies

In geval van dataverlies wordt eerst de bron van het lek gezocht en gedicht. Door het centrale beheer van gebruikers en permissies kan dit snel en efficiënt gebeuren.

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

KEUZES BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Indiening van een Screen Flanders steunaanvraag impliceert ook dat u opgenomen kan worden in mailings die uitgestuurd worden door Screen Flanders.

Aanpassen/uitschrijven mailings

Onderaan iedere mailing of nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via screenflanders@vaf.be.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: screenflanders@vaf.be.

WIJZIGINGEN

behoudt zich het recht om deze disclaimer op geregelde tijdstippen te reviseren en te wijzigen. Een herziene versie wordt onmiddellijk van toepassing. Gelieve deze disclaimer regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.

RECHT EN RECHTSPRAAK

Als een van de punten in deze disclaimer niet afdwingbaar blijkt te zijn onder het toepasselijke recht, heeft dat geen invloed op de afdwingbaarheid van overige clausules van de disclaimer.

Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

CONTACTEER ONS

Screen Flanders /Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)
Huis van de Vlaamse Film
Bischoffsheimlaan 38
BE-1000 Brussel
België, EU

Tel.: +32 2 226 06 30
Fax: +32 2 219 19 36
Email: screenflanders@vaf.be