Algemene voorwaarden Industry Database

Algemeen

Deze database werd gemaakt en gepubliceerd, en wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) binnen het kader van Screen Flanders. Het team binnen het VAF dat verantwoordelijk is voor Screen Flanders en aanpassingen kan doorvoeren aan de daaraan gekoppelde website en databases wordt in het onderstaande ‘Screen Flanders’ genoemd.

Registratievoorwaarden

De geregistreerde persoon of het geregistreerde bedrijf dient feitelijk en professioneel werkzaam te zijn binnen de Vlaamse audiovisuele sector om te kunnen worden opgenomen in de Screen Flanders Industry Database. Dit betekent dat de aanvrager een minimum van twee recente, professionele credits moet kunnen voorleggen voor elke activiteit die binnen de registratiefiche wordt aangekruist.

Startende professionals die pas actief zijn binnen de audiovisuele sector en nog niet over de vereiste credits beschikken kunnen zich registreren mits de aanbeveling van de producent die hen plant in te schakelen bij zijn volgende productie. Het volstaat hierbij de naam en het ID-nummer van deze producent, dat u terugvindt in zijn/haar online fiche, in te voeren binnen de referentievelden.

Screen Flanders behoudt zich het recht personen en bedrijven die niet aan deze basisvoorwaarden voldoen te weigeren. Nadat u aan Screen Flanders het registratieformulier heeft toegezonden, ontvangt u zo snel mogelijk de bevestiging van uw registratie of zal u persoonlijk worden gecontacteerd indien bijkomende informatie vereist zou zijn. Eenmaal uw account is geactiveerd ontvangt u via e-mail een logincode die u te allen tijde toegang geeft tot uw account en u de mogelijkheid biedt om uw gegevens aan te vullen en te updaten.

Elke geregistreerde verzekert Screen Flanders dat de informatie zoals ingevuld op het registratieformulier betrouwbaar en correct is.

Verwerking van persoonlijke gegevens

In de online contactfiche worden standaard steeds volgende gegevens weergegeven: statuut, uniek ID-nummer, voornaam en familienaam, bedrijfsnaam (indien van toepassing), postcode en gemeente, activiteit, de deelsectoren waarbinnen men actief is en het overzicht met referenties. Professionals die vertegenwoordigd worden door een agent, kunnen de gegevens van hun agent invoegen binnen de invulvelden ‘vertegenwoordiging’. Het sloticoon binnen het registratieformulier laat u indien gewenst toe bepaalde data binnen uw online contactfiche te 'hiden'. Deze data (met het slot dicht) worden niet online gepubliceerd en zijn enkel toegankelijk voor de Screen Flanders medewerkers. Een aantal velden heeft standaard een gesloten icoon en omvatten gegevens die enkel voor intern gebruik binnen Screen Flanders zijn bestemd. Een uitzondering vormt het BTW-/ondernemingsnummer, dat opgevraagd kan worden via de ‘Mijn contacten’-tool opdat het in een Screen Flanders-aanvraagdossier opgenomen kan worden.

Deze gegevens worden gebruikt in algemene statistieken met de bedoeling zicht te krijgen op de structurering van en de evoluties binnen de Vlaamse audiovisuele sector. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden of online of elders gepubliceerd. In het registratieformulier staat aangegeven (1) welke velden verplicht ingevuld moeten worden en welke niet en (2) welke informatie online verschijnt, welke kan worden gehided (volgens de wens van de aanvrager) en welke informatie enkel voor intern gebruik bestemd is.

Door zich binnen de Screen Flanders Industry Database te registreren geeft de aanvrager uitdrukkelijk de toestemming om zijn (contact)gegevens en de bijkomende niet-vergrendelde gegevens online te publiceren en op te nemen in mogelijke printpublicaties.

De verstrekte gegevens worden enkel door Screen Flanders verwerkt en in zijn bestanden opgenomen teneinde derden - overeenkomstig de dagelijkse werking van Screen Flanders - te kunnen informeren omtrent uw beroepskwalificaties of commerciële specialisatie.

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft iedere natuurlijke persoon het recht te weten welke persoonsgegevens over hem/haar worden verwerkt en eventuele onjuiste gegevens te laten verbeteren.

Screen Flanders is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve of onvolledige informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de geregistreerde om zijn gegevens op fouten te controleren en up-to-date te houden.

Geregistreerde professionals binnen de online Screen Flanders Industry Database worden automatisch toegevoegd aan de Screen Flanders mailinglijst. Indien u zich uit deze mailinglijst wenst uit te schrijven kan dit door een e-mail te sturen naar screenflanders@vaf.be.

Screen Flanders behoudt zich het recht om bij bepaalde functies extra voorwaarden voor opname te stellen, waaraan aanvragers dienen te voldoen. Dit om de kwaliteit van de registraties te optimaliseren. In dat geval ontvangt u een e-mail waarin bijkomende toelichtingen en/of eventuele suggesties worden gegeven.